1. Deklarasyon: Etablisman sa a pral menase bon jan kalite dlo epi kontribye nan chanjman klimatik.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: Dlo

Lè Bioenergy Devco devye fatra bèt volay nan depotwa yo ak nan aplikasyon dirèkteman nan tè a, Bioenergy Devco ap diminye menas sou kalite dlo. Lè yo aplike dechè bèt volay dirèkteman nan tè a, mikwonitriman ki genyen nan dechè sa yo pa fasil disponib pou plant yo absòbe. Rezilta a sèke lè lapli tonbe, eleman nitritif sa yo ka swa ale dirèkteman nan vwa navigab yo oswa filtre desann nan nap freyatik la anba. Lè fatra yo ale nan yon dijèstè anayewobik epi konposte apresa, sipleman tè pwodwi final la bay mikwonitriman sa yo sou yon fòm ki pèmèt plant yo absòbe eleman nitritif yo yon fason pi efikas, epi konsa sa diminye devèsman eleman nitritif sa yo.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: Chanjman Klimatik

Lè Bioenergy Devco devye fatra bèt volay nan depotwa yo ak nan aplikasyon dirèkteman nan tè, Bioenergy Devco ap diminye enpak sou chanjman klimatik la. Pandan fatra òganik yo ap dekonpoze nan depotwa yo oswa sou espas lib yo, gaz metàn ka lage dirèkteman nan anviwònman an. Pwosesis nou an pa lage metàn dirèkteman nan lè a. Olye de sa, nou kapte metàn sa a kòm gaz natirèl renouvlab nan yon sistèm ki fèmen. Apresa, gaz natirèl renouvlab la itilize nan kay ak faktori kòm yon ranplasan pou gaz natirèl ki baze sou gaz fosil.

Chak ane Sant Inovasyon Bio-enèji a pral redwi emisyon gaz ki gen efè tèmik ki egal a retire prèske 19,000 machin ki mache ak gazolin nan sikilasyon wout la. Rediksyon gaz ki lakoz efè tèmik egal a ekivalan absòpsyon yon forè ki ka fè 84 fwa Central Park kreye.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: Jistis Anviwònmantal

Bioenergy Devo pran angajman pou li travay ak manm kominote a pou asire nou kontinye rete yon bon vwazen. N ap enstale nouvo dijestè anayewobik la nan yon etablisman konpostaj ki te nan lokal sa a depi plis pase 20 ane. Lè nou soti nan konpostaj totalman pou nou mete yon dijèstè anayewobik, n ap amelyore pwosesis nou yo, diminye enpak sou anviwònman an, epi kreye travay.

Bioenergy Devco te louvri pòt nou bay kominote a, epi nou te akeyi kòmantè nan men tout vwazen nou yo. Menmsi gen kèk moun ki fè objeksyon kont ekspansyon nou te planifye a, an jeneral nou te resevwa sipò nan men manm kominote a.

2. Deklarasyon: Konpayi an pa te kontakte moun ki abite nan kominote Latino ak Kominote Ayisyen yo.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Nou envite manm kominote lokal yo nan jounen pòt ouvèt nou yo ak aktivite ki akse sou fanmi nou yo plizyè fwa, voye kat postal avèk adrès endividyèl pa lapòs an Anglè ak an Espanyòl. Nan semèn ki sot pase yo, nou te pale sou pwojè a nan radyo an Espanyòl epi nou te tradui kontni a an Espanyòl ak Kreyòl Ayisyen. Pandan n ap aprann plis sou kominote lokal la, nou ranfòse angajman nou pou patisipe nan konvèsasyon kominotè epi pi byen kominike ak vwazen nou yo nan plizyè lang. Nou ankouraje rezidan yo pou yo patisipe nan youn nan pwochen evènman pòt ouvèt nou yo pou aprann plis.

3. Deklarasyon: Etablisman an pral aksepte 250,000 tòn fatra pa jou.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Sa a se volim fatra etablisman an prevwa resevwa chak ane.

4. Deklarasyon: Chak jou 200 kamyon pral pote fatra nan etablisman an, sa ki ogmante trafik epi kreye risk sekirite.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Wout ki devan etablisman an deja resevwa anviwon 4,000 machin chak jou. Operasyon nou an gen 25 machin k ap fè antre ak soti chak jou oswa 50 vwayaj. Nan kapasite, nou pa prevwa plis pase 83 machin pou vwayaje antre ak soti nan etablisman an chak jou, yon total de 166 vwayaj chak jou, pou yon ogmantasyon enpòtan nan trafik ki mwens pase 1.5%. DelDOT (Depatman Transpò Delaware) te akòde etablisman sa a yon pèmi antre komèsyal pou trafik mwayèn ki prevwa chak jou pou 166 veyikil.

Pandan nou toujou ap finalize plan distribisyon nou yo, si yo itilize kamyon, yo pral satisfè oswa depase tout nòm sekirite DOT (Depatman Transpò) Etazini yo. Yo se menm kalite kamyon ki transpòte gaz pwopàn ak gaz natirèl nan kominote nou an chak jou.

5. Deklarasyon: Dlo ize danjre yo pral “devèse” nan Rivyè Nanticoke a.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Yo resikle epi re-itilize nan pwosesis dijesyon anayewobik la anpil nan dlo ize teknoloji nou an kreye yo. Men, yo pral filtre epi trete konplètman nenpòt dlo ize anplis ki pwodwi. Yo pral voye l nan izin dlo ize vil Seaford la, melanje ak dlo ize Seaford ki soti nan kay ak biznis lokal yo, apresa trete l ankò, epi yo pral jete l dapre pèmi sevè eta a ki pwoteje vwa navigab lokal nou yo. Non sèlman Friends of the Nanticoke sipòte ekspansyon BIC la, men tou Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (EPA) andose dijesyon anayewobik kòm pi bon fason pou resikle dechè òganik yo.

6. Deklarasyon: Izin nan pral lage polisyon nan lè a.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Depatman Resous Natirèl ak Kontwòl Anviwònman Delaware (DNREC) revize aplikasyon pou pèmi nou yo pou asire emisyon nan lè a byen jere. Kòm yon kondisyon pou bay pèmisyon, nou pral enstale ekipman kontwòl pou jere emisyon nan yon fason ki satisfè tout nòm anviwònmantal yo. Altènativ yo se aplike dechè transfòmasyon poulè ki pa trete sou tè a (aplikasyon nan tè) oswa voye pwodui dechè sa yo nan depotwa oswa ensineratè. Sa a ka lakoz devèsman eleman nitritif ak emisyon gaz efè tèmik ki danjere, san kontwòl, ak san siveyans.

7. Deklarasyon: Izin nan pral pwodui odè toksik, move odè ki pral deranje vwazen nou yo.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Nou fè pati kominote sa a, e anplwaye nou yo ap viv isit la ak fanmi yo. Pwosesis dijesyon anayewobik nou an konplètman fèmen epi li gen ladan sistèm ki diminye ak elimine odè yo.

8. Deklarasyon: Pa gen mache pou konpòs la.

ADExpansionProject-BenefitsForTheLocalCommunity-01

Enfòmasyon: 

Yon pati nan pwosesis konpostaj la genyen ladan pèmèt konpòs repoze pandan 90 jou. Konpòs ki fèt ak pwosesis dijesyon anayewobik la pran sèlman mwatye nan tan sa a. Yon fwa li pare pou distribisyon, konpòs la vann byen vit, epi an reyalite, yo te fin vann plizyè fwa pa ane. Konpòs òganik nou an se yon trè bon tè òganik ki fèt pou itilize nan fèm, amenajman peyizaj, ak jaden ki pwodwi manje. Nou respekte Egzijans Konsèy Konpostaj Etazini an nan pwogram Sètifye Konpòs Seal of Testing Assurance (STA).